Đánh giá nhân viên (KPI, BSC)

Nhân viên nắm rõ vai trò, công việc và hành vi tiêu chuẩn, cùng Công ty đạt được những mục tiêu chiến lược. Đồng thời có những ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng trong thành công chung của Doanh nghiệp.
 

"Cái gì không đo lường được thì không quản lý được"

- Peter Drucker-


Bạn sẽ đạt được gì

Từng cá nhân trong Doanh nghiệp sẽ định vị được bản thân, định hướng được công việc và cách thức làm việc, tạo ra những quy chuẩn chung trong toàn công ty. Từ đó như “kim chỉ nam” giúp công ty vận hành theo mục tiêu chiến lược đã đề ra.
 
 • Xác định được mục tiêu trọng yếu mà Doanh nghiệp cần đạt được.
 • Mỗi nhân viên hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và cách thức thực hiện công việc đóng góp vào sự phát triển chung.
 • Bám sát kết quả đạt được mỗi kì để từ đó biểu dương, khen thưởng kịp thời.
 • Năng suất lao động được thúc đẩy
 • Tạo ra chuẩn mực hành vi trong môi trường Doanh nghiệp.


Chúng tôi sẽ làm như thế nào

 
Chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp làm rõ những yếu tố sứ mệnh, tầm nhìn, mô hình và mục tiêu chiến lược kinh doanh để từ đó cùng nhau đưa a bộ KPI trọng yếu, mang tính khả thi, đi đến xây dựng cây mục tiêu. Đặc biệt, số lượng KPI không quá nhiều, phải mang tính khả thi. Từng KPI có công thức tính toàn, nguồn rõ ràng.
Làm rõ cách thức đánh giá như thế nào, kì đánh giá là tháng hay quý, người chịu trách nhiệm đánh giá và cơ chế trong việc ghi nhận, tuyên dương, tưởng thưởng trong hệ thống đánh giá và thực thi các KPI này.
Soạn thảo các quy định thành văn bản với các biểu mẫu cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền, tập huẩn cho từng nhân viên.


Ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự

Phần mềm HrmCloud giúp bạn có thể ứng dụng ngay và xây dựng hệ thống KPI qua phần mềm trực tuyến và đánh giá nhân viên trên app di động:

 
 • Xây dựng thư viện KPI trên phần mềm nhân sự HRM với hàng nghìn KPI tham khảo
 • Thiết lập và theo dõi, đánh giá nhân viên theo tháng, quý, năm,… với từng khung điểm.
 • Hỗ trợ phân cấp và phân quyền đánh giá.
 • Tổ chức và ghi nhận những thành tích tốt.
 • Quản lý công việc bằng cách bóc tách thành các task để giao cho từng nhân viên và theo dõi được tiến độ thực hiện.
 • Kết quả đánh giá được trình bày dưới dạng biểu mẫu, bảng biểu và có thể xuất ra với từng phòng ban, nhân viên.